Általános Szerződési Feltételek

 

Az Angolfalu Kft. („Szervező”) Angolfalu márka alatt oktatási rendezvényeket ( a továbbiakban: Oktatási rendezvény) szervez, amely rendezvényen való részvételre vonatkoznak a jelen Általános Szerződési Feltételekben („ÁSZF”) írtak.

1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező részvételi lehetőséget biztosít a jelentkezés során megjelölt Résztvevő számára az Angolfalu oktatási rendezvényen. A részvétel feltétele, hogy a Résztvevő jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja, melyet a jelentkezési lap és a részvételi szerződés kitöltésével és aláírásával tanúsít, továbbá az Oktatási rendezvény díját a Résztvevő vagy a Résztvevőt delegáló cég képviselője részéről befizeti a Szervező részére. A jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi az Oktatási rendezvény leírását, és az egyéb lényeges információkat tartalmazó „rendezvény-katalógus”, amelynek ismeretében döntött a Résztvevő úgy, hogy jelentkezik az általa kiválasztott csomag szerint szervezendő rendezvényre.

2. A Résztvevő elhelyezésére, a rendezvény lebonyolítására a katalógusban közzétett rendezvényközpontban, szállodában (a továbbiakban. „Rendezvényközpont”) kerül sor oly módon, ahogyan azt a Résztvevő a jelentkezési lap kitöltésekor igényelte és ahogy azt a Szervező e-mailben visszaigazolta (mindenkor a visszaigazolás az irányadó). A bentlakásos programok esetében a szállás elfoglalásának és annak elhagyásának lehetőségét a katalógus tartalmazza. Az Oktatási rendezvény helyszínén, a szálláson, a rendezvényközpontban a Résztvevő által bármely berendezési vagy egyéb tárgyban okozott kárért a Résztvevőt terheli a felelősség. A Résztvevő bármely személyes tárgyainak vagy más tulajdonában lévő ingónak és vagyontárgynak az elvesztéséért, megrongálódásáért, az abban bekövetkezett kárért a Szervező nem vállal felelősséget. A szabadidős programokon a Résztvevők saját felelősségükre vehetnek/vesznek részt.

3.1. A Szervező egyoldalúan jogosult meghatározni, hogy az egyes Oktatási rendezvények milyen számú résztvevői létszámnál indulnak el. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az esetlegesen már visszaigazolt jelentkezés ellenére az adott, visszaigazolt időpontban ne indítsa el az Oktatási rendezvényt, azaz a Szervező – az Oktatási rendezvény meghirdetett időpontját megelőző legkésőbb 3 nappal – elállhat a szerződéstől oly módon, hogy a más megfizetett Oktatási rendezvény díját az azt átutaló részére visszautalja/visszafizeti, ezen felül azonban sem a Résztvevő sem más harmadik személy kártalanítási, kártérítési vagy költségtérítési, illetve egyéb igényt nem érvényesíthet a Szervezővel szemben. A Szervező elállása esetén a Résztvevő jogosult arról dönteni, hogy a már általa megfizetett részvételi díj vagy díjrész visszafizetését kéri vagy pedig egy másik alkalommal kíván részt venni az Oktatási rendezvényen. A turnus meghiúsulása esetén a Szervező lehetőséget kínálhat fel egy későbbi turnusban történő részvételre, amely lehetőséget a Résztvevő nem köteles elfogadni. Amennyiben a turnusmódosítást a Résztvevő elfogadja, úgy a módosítás természetesen díjtalan.

3.2. A Résztvevő a szerződéstől legkésőbb az Oktatási rendezvény megkezdése előtt 14 (tizennégy) nappal írásbeli nyilatkozattal elállhat. Az elállást tartalmazó nyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor azt a Szervező átvette. Amennyiben a Résztvevő a szerződéstől eláll, és az nem a Szervező súlyos szerződésszegése okán gyakorolt jogszerű elállás, úgy köteles a Szervező részére meghatározott kárátalányt (a továbbiakban: bánatpénz) fizetni. A bánatpénz mértékét a szerződésben meghatározott rendezvény költségének 12%-a.

3.3. A résztvevő akadályoztatása esetén kérheti a részvételi dátum módosítását, a rendezvény megkezdése előtti 14 napig. Ha a Résztvevő bármilyen okból nem tudja megkezdeni az Oktatási rendezvényt, úgy a Szervező lehetőséget nyújthat egy későbbi turnusban való részvételre, amennyiben az arra jelentkezők száma alapján erre lehetősége van. Amennyiben a Szervező a Résztvevő kérésére a turnusmódosítást elfogadja, úgy ebben az esetben 10.000 Ft ügyintézési költséget számol fel a Szervező.

3.4. Amennyiben a Résztvevő – hitelesen igazolt – betegsége miatt nem tudja megkezdeni az Oktatási rendezvényt, úgy a Szervező lehetőséget nyújthat egy későbbi turnusban való részvételre, amennyiben az arra jelentkezők száma alapján erre lehetősége van. Amennyiben a Szervező a Résztvevő kérésére a turnusmódosítást elfogadja, úgy ebben az esetben 10.000 Ft ügyintézési költséget számol fel a Szervező.

3.5 Lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítésként fogadható el. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag abban az esetben tekintik hatályosnak, ha a Résztvevő az Oktatási rendezvény részvételi díjának legalább foglalóként megjelölt hányadát, vagy 50%-át az online regisztráció után 15 munkanappal a Szervező részére megfizette és az Oktatási rendezvény teljes díját az Oktatási rendezvény megkezdését megelőző 7 munkanappal a Szervező részére hiánytalanul megfizette. A Szervező a fent írt határidőt követően, de még az Oktatási rendezvény megkezdését megelőzően kifizetett részvételi díj és/vagy átadott dokumentum átadásával dönthet úgy, hogy a Résztvevő megkezdje az Oktatási rendezvényt. Amennyiben a Résztvevő bármely fizetési határidőt elmulaszt, úgy a Szervező jogosult a szerződéstől elállni.

3.6 A Szervező lehetőséget ad a Résztvevőnek, hogy a felnőtteknek szervezett 6 napos Oktatási rendezvény megkezdése után is elálhasson a részvételtől, arra hivatkozva, hogy a rendezvény nem segíti a Résztvevő nyelvi szintjének fejlődését. A Szervező a pénzvisszafizetési garanciát brossúráiban és a weboldalon ismerteti. A Résztvevő a részvételtől a 6 napos program 2. Napján elállhat írásbeli nyilatkozattal, tipikusan a vasárnap délután kezdődő programok tekintetében ez kedd délután 18 óráig értendő. Szervező a befizetett részvételi díj 75%-át 15 napon belül a Résztvevő bankszámlájára visszautalja. A maradék 25%-ot a Szervező az addig felmerült költségeire fordítja.

3.7. A Szervező jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Résztvevő az Oktatási rendezvény menetét többször vagy tartósan zavarja, illetve amennyiben nem tartja be Rendezvényközpont házirendjét. Az igénybe nem vett szolgáltatások visszatérítésére ebben az esetben nincs lehetőség. Az Oktatási rendezvény későbbi megkezdése vagy hiányzás miatt díjat visszatéríteni vagy csökkenteni a Szervezőnek nem áll módjában.

4. A jelen Szerződésben vállalt bármely kötelezettség megszegésével a Szervezőnek vagy a Szervező alvállalkozójának, teljesítési segédjének általa okozott károkért a Résztvevő – a Résztvevő javára eljáró harmadik személlyel egyetemleges – felelősséggel tartozik.

5.1. A Résztvevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező mint adatkezelő és adatfeldolgozó személyes adatait a jelen szerződés hatálya alatt a jelen szerződés teljesítése érdekében, illetve statisztikai céllal, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti céllal és okból kezelje, feldolgozza tárolja és továbbítsa. A Szervező köteles az adatkezelés biztonságáról gondoskodni különös tekintettel arra, hogy illetéktelen harmadik személy az adatokhoz ne férhessen hozzá. A Szervező köteles továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint biztosítani, hogy a Résztvevő, mint érintett az ott rögzített jogait gyakorolhassa. Résztvevő jogosult személyes adatainak kezeléséről, tárolásáról a Szervezőtől felvilágosítást kérni, mely felvilágosítást Szervező ingyenesen köteles a hozzá érkezett kérelemtől számított lehető legrövidebb időn belül megadni, illetve az egyéb adatkezelésre jogosultaktól a felvilágosításhoz szükséges információt beszerezni, és azt a Résztvevőnek továbbítani.

6.1. Az Oktatási rendezvénydíj tartalmazza a Szervező által kiosztott segédanyagok árát, azzal, hogy a Résztvevő a kapott dokumentumokat, feladatsorokat – határidőtől függetlenül – harmadik személynek ki nem adhatja, üzleti, vagy bármilyen más célból azokat nem sokszorosíthatja, fel nem használhatja.

6.2. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező által kiosztott segédanyagok, dokumentumok, feladatsorok, egyéb anyagok időbeli és térbeli korlátozástól mentes, valamennyi felhasználási módra vonatkozó vagyoni felhasználási jogosultsága, továbbá az Oktatási rendezvény neve, logója, „brand”-je, szöveges és ábrás megjelölései, grafikai jellemzői stb. (a továbbiakban: szellemi alkotások) a kizárólagosan a Szervezőt illetik meg, így annak bármilyen – az Oktatási rendezvényen kívüli, a személyes használatot meghaladó – felhasználása (így különösen annak nem magáncélú többszörözése, terjesztése, nyilvánossághoz való bármilyen jellegű közvetítése, stb.), ide értve a felhasználáshoz történő engedély megadását vagy abba való beletörődést, súlyos szerződésszegést és esetenként bűncselekményt valósít meg, amelynek okán a Szervezőnél felmerült teljes kár megtérítésére a Résztvevő köteles.

Név: ANGOLFALU Kft
Székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. H. Ép.
Levelezési cím: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. H. Ép.
Cégjegyzékszám: 01-09-195680
Adószám: 25030169-2-43
Statisztikai szám: 25030169-8559-113-01
Bankszámlaszám: 11713177-20004707-00000000
Képviseli: Pichler Anet
E-mail: info(kukac/at)angolfalu.hu
T: 06 20 498 77 18
web: www.angolfalu.hu
Facebook: www.facebook.com/angolfalu